Regulamin Programu „AVIA i Przyjaciele”Rozdział 1

Postanowienia ogólne.

§1Organizatorem Programu „AVIA i Przyjaciele” jest Klub Sportowy „AVIA” z siedzibą w Kamionkach ul. Mieczewska 2 zwany dalej Obdarowanym.

Program adresowany jest do:

 1. członków klubu,

 2. mieszkańców Gminy Kórnik,

 3. właścicieli firm zarejestrowanych w Gminie Kórnik

 4. sympatyków i kibiców Klubu działających poza Gminą Kórnik§ 2

Program może uprawniać do korzystania z ulg, rabatów, zniżek na usługi i produktów oferowanych przez współpracujące z Avią osoby fizyczne i prawne (Darczyńców), które wyrażą chęć przystąpienia do Programu "Avia i Przyjaciele"  zamieszczonego na stronie: https://aviakamionki.pl/program-avia-i-przyjaciele.

Przystąpienie do Programu następuje po zawarciu umowy darowizny pomiędzy Darczyńcą a Obdarowanym.§3

Regulamin przyznawania i korzystania ze zniżek Darczyńców w Programie Avia i Przyjaciele dostępny jest na stronie https://aviakamionki.pl/program-avia-i-przyjaciele§ 4

Obdarowany zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu w dowolnym czasie. O treści zmian Darczyńcy zostaną poinformowani poprzez umieszczenie zmienionego regulaminu na stronie internetowej Avia i Przyjaciele.

W przypadku zmiany Regulaminu nie będą przysługiwały Darczyńcy w stosunku do Organizatora żadne roszczenia.Rozdział 2

§ 5

Zasady związane z korzystania ze zniżek i rabatów oraz ich wysokość określona jest na stronie Programu.Rozdział 3

UTRATA STATUSU DARCZYŃCY PROGRAMU

§ 6

Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia Darczyńcę z Programu ze skutkiem natychmiastowym w następujących sytuacjach:

 1. Jeżeli Darczyńca nie przestrzega niniejszego Regulaminu,

 2. Jeżeli Darczyńca podał się za osobę, którą faktycznie nie jest.

 3. Upłynięcia okresu 12 m-c od ostatniej przekazanej darowizny.

 4. Darczyńca może zrezygnować z Programu w każdym czasie, poprzez złożenie Obdarowanemu stosownego pisma, podpisanego przez Darczyńcę oświadczenia na piśmie. Za datę rezygnacji z Programu uważany będzie dzień złożonego pisma.

Rozdział 4

ZAKOŃCZENIE PROGRAMU

§ 7

 1. Obdarowany zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu w każdym czasie.

 2. W przypadku zawieszenia lub zakończenia promocji, Organizator zobowiązany jest do umieszczenia informacji na stronie internetowej https://aviakamionki.pl/program-avia-i-przyjaciele

 3. W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu, Darczyńcy nie będą przysługiwały w stosunku do Obdarowanego żadne roszczenia.Rozdział 5

DANE OSOBOWE

§ 8

 1. Administratorem danych osobowych Darczyńców jest Klub Sportowy „AVIA”

 2. Z Administratorem można się kontaktować:

 • listownie, na adres: ul. Mieczewska 2 62-023 Kamionki

 • mailowo, na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Dane osobowe Darczyńcy, podane w Formularzu Przystąpienia do Programu Avia i Przyjaciele wynikające z jego działań w Programie, przetwarzane są na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 a) RODO w celach prowadzenia i realizacji Programu Karty Avia i Przyjaciele tj. w celach: przyznania rabatów;

 • rozpoznania i rozpatrzenia reklamacji Darczyńcy;

 • marketingowych, tj. w celu przekazania informacji o promocjach, produktach, w tym usługach, wydarzeniach, akcjach promocyjnych w tym ofertach specjalnie wybranych dla Darczyńcy (w tym dostępnych tylko dla Darczyńcy) poprzez np. e-mail, newsletter.

 1. Dane osobowe Darczyńcy, podane w Formularzu Przystąpienia do „AVIA i Przyjaciele” i wynikające z jego działań w Programie, mogą być również przetwarzane w celu realizacji uzasadnionych interesów KS Avia na podstawie art. 6 ust. 1 f) RODO, tj. w celu:

 • ustalenia, dochodzenia i obrony przeciwko roszczeniom Darczyńcy z tytułu udziału w Programie (np. z tytułu Rabatu) lub działań Programu;

 • tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne KS Avia, obejmujących w szczególności raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju oferty, produktów KS Avia, prace rozwojowe w systemach informatycznych KS Avia

 • zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji;

 • wsparcia obsługi, w tym poprzez jej dostosowanie do potrzeb wynikających z dokonywanych transakcji, reklamacji, skarg, wniosków Darczyńcy.

 1. Dane osobowe Darczyńcy przekazywane są dobrowolnie, choć mogą być niezbędne do realizacji wszystkich lub niektórych uprawnień z tytułu Programu. Darczyńca nie jest zobowiązany do podania jakichkolwiek danych, a ich podanie nie jest obowiązkiem ustawowym oraz może nastąpić wyłącznie, jeżeli Darczyńća się na to zgodzi i według uznania Darczyńcy.

 2. Niepodanie przez Darczyńcy danych osobowych lub niewyrażenie którejkolwiek ze zgód określonych w Formularzu Przystąpienia do Programu Avia i Przyjaciele nie powoduje dla Darczyńcy żadnych negatywnych konsekwencji poza brakiem możliwości:

 • skorzystania z Przywilejów Programu;

 • otrzymania informacji o promocjach, produktach, w tym usługach, wydarzeniach, akcjach, w tym ofertach specjalnych (w tym dostępnych tylko dla Darczyńcy) poprzez np. e-mail, newsletter;

 • realizacji innych uprawnień wynikających z Programu, np. reklamacji.

 1. Dane osobowe Darczyńcy mogą być udostępnione przez KS Avia:

 • pracownikom i Partnerom KS Avia, którzy muszą mieć dostęp do danych Darczyńcy, aby móc wykonywać zobowiązania KS Avia wynikające z Programu;

 • podmiotom przetwarzającym w imieniu KS Avia dane osobowe Darczyńcy i uczestniczącym w wykonywaniu Programu, tj.:

 • podwykonawcom wspierającym KS Avia w prowadzeniu i realizacji Programu, np. w obsłudze korespondencji lub w procesie obsługi Darczyńcy lub

 • agencjom reklamowym i innym podmiotom pośredniczącym w organizacji akcji marketingowych;

 • podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne KS Avia lub udostępniającym KS Avia narzędzia teleinformatyczne;

 • podmiotom świadczącym KS Avia usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe lub pomoc prawną, podatkową, rachunkową;

 • dane osobowe Darczyńcy będą przechowywane przez okres uczestnictwa w Programie (tj. do czasu rezygnacji przez Darczyńcy, wykluczenia Darczyńcy z Programu, zakończenia Programu). Po upływie wskazanego wyżej okresu dane osobowe Darczyńcy mogą być przechowywane przez Administratora przez czas, w którym Darczyńca może dochodzić roszczeń z tytułu uczestnictwa w Programie (np. z tytułu rabatu) lub działań Programu, tj. do czasu przedawnienia tych roszczeń – maksymalnie 10 lat od momentu ustania uczestnictwa w Programie lub wydania prawomocnego orzeczenia sądu w przedmiocie tych roszczeń.

 1. Darczyńcy przysługuje prawo do żądania:

 • sprostowania (poprawiania) danych osobowych, jeżeli są nieprawidłowe oraz uzupełnienia

 • danych osobowych, jeżeli są one niekompletne;

 • usunięcia danych osobowych;

 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

 • przeniesienia danych osobowych;

 • dostępu do danych osobowych, w tym prawo do informacji o danych oraz prawo do uzyskania kopii danych.

9. Darczyńca może cofnąć w dowolnym momencie każdą zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyrażoną w Formularzu Przystąpienia do Programu Avia i Przyjaciele bez podawania przyczyn.

 1. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 2. Darczyńca ma prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 3. Darczyńcy przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych:

  • gdy zaistnieją przyczyny związane ze szczególną sytuacją Darczyńcy, a przetwarzanie danych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub

  • w dowolnym momencie, gdy dane przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego (tj. wobec przekazywania Darczyńcy informacji o promocjach, ofertach, produktach, w tym usługach, akcjach i wydarzeniach), przy czym po wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla celów marketingowych nie wolno już przetwarzać danych do takich celów.

13. Darczyńca może realizować prawa, o których mowa w punkcie 9-13, w każdym czasie, występując z odpowiednim żądaniem.

 1. Darczyńca może wystąpić do Administratora z żądaniami poprzez przekazanie pisemnego oświadczenia:

 • własnoręcznie Prezesowi Krzysztofowi Pancewiczowi

 • mailowo, na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • korespondencyjnie, na adres: ul. Mieczewska 2 62-023 KamionkiRozdział 6

AKCEPTACJA REGULAMINU

§ 9

1.Darczyńca ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem przed przystąpieniem do Programu.

2. Niniejszy Regulamin uważany będzie za zaakceptowany z chwilą podpisania złożenie wniosku o przyjecie do Programu.

 

W celu zapewnienia jak najlepszych usług online, ta strona używa plików cookies. Jeśli korzystasz z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na używanie  plików cookies. Zapoznaj się z naszą   POLITYKĄ PRYWATNOŚCI